Algemene

Verkoopsoorwaarden

 1. Tegenstelbaarheid van de huidige voorwaarden. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle offertes, orders, contracten en facturen met en door onze firma afgesloten, onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant/koper.
 2. Een contract met ons komt slechts tot stand na onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging.
 3. Onze prijzen zijn behoudens strijdige vermelding, exclusief btw en verzendings- dan wel verpakkingskosten. Levering van orders boven € 250,00 geschiedt franco. Daaronder betaalt de koper een aandeel in de kosten. Wij hebben steeds het recht onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijzen van energie, grondstoffen, in de lonen, in een van de andere bestanddelen van onze kostprijs of indexaanpassingen. Prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Goederen worden steeds verzonden op risico van de koper.
 4. Onze leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt, en zijn derhalve slechts benaderend. Een eventuele vertraging kan nooit recht geven op schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst.
 5. Eventuele klachten over conformiteit, hoeveelheden en/of gebreken moeten ons op straffe van verval schriftelijk en binnen de vijf dagen na ontvangst kenbaar gemaakt worden. Zichtbare gebreken en opmerkingen omtrent hoeveelheden dienen op straffe van verval onmiddellijk bij de ontvangst gemeld. Bij gegronde klacht heeft de verkoper het recht, hetzij de goederen terug te nemen en te vervangen door soortgelijke goederen, hetzij de koper te crediteren. Partijen komen overeen dat de schade maximaal gelijk kan zijn aan de kostprijs van de verkochte goederen. Geen andere gevolgschade van de koper of van een derde komt in aanmerking voor vergoeding.
 6. Verbreking van de volledige of gedeeltelijke bestelling. Gehele of gedeeltelijke verbreking/ontbinding/opzegging van de bestelling door de koper geeft de verkoper recht op een schadevergoeding van 25 % van het corresponderend bedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van de omvang of het bestaan van zijn schade. Indien het vertrouwen van de verkoper in de creditwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering of andere gerechtelijke acties tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds of gedeeltelijk werden verzonden. In alle gevallen waarin de koper zijn verbintenissen niet nakomt, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden ontbonden, onverminderd onze rechten op schadevergoeding conform huidige voorwaarden. Een eenvoudig schrijven aan de koper volstaat.
 7. Alle facturen of deelfacturen zijn contant betaalbaar te Hasselt, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Bij niet-betaling op haar vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het factuurbedrag ten belope van 12 % per jaar, naast een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % (met een minimum van € 125,00) als schadebeding. Eventuele onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en zullen de koper afzonderlijk aangerekend worden. Bij niet-tijdige betaling van een factuur of deelfactuur wordt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Bovendien wordt in dat geval de uitvoering van de lopende overeenkomsten opgeschort en kunnen de geleverde goederen direct door de verkoper worden teruggevoerd zonder voorafgaandelijke sommatie en/of ingebrekestelling. Tevens kan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomsten lastens de koper worden overgegaan. De ontbinding situeert zich op de datum vermeld op het afgiftebewijs van de aangetekende zending.
 8. De handelsreizigers hebben geen machtiging om geld te ontvangen.
 9. Voor de goede plaatsing en werking van de door ons geleverde producten en materialen nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons.
 10. De verkoper kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van een zware fout, zware nalatigheid of opzet in hoofde van de verkoper. De aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, rechtstreeks en persoonlijke schade, en de verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade. In elk geval wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de limieten van haar verzekeringspolis, en in het geval van niet-schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur.
 11. Technisch advies: waaronder gegevens en inlichtingen over de geschiktheid en het gebruik van een product, verleend door de verkoper, zij het mondeling of schriftelijk, wordt naar beste weten en ter goeder trouw gegeven. Het advies ontheft de koper niet van eigen controle en proeven en zijn plicht op de producten te evalueren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing(en) en / of processen en om hen enkel daarvoor aan te wenden. Het gebruik en de verwerking van de producten voor een bepaalde toepassing valt derhalve volledig onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper.
 12. Eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom en het onvervreemdbare bezit van de verkoper tot aan de voldoening van alle vorderingen, zelfs in het geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, WCO of beslag. De koper is verplicht de goederen onder eigendomsvoorbehoud met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren en deze behoorlijk te verzekeren. De koper verleent aan de verkoper een conventioneel retentierecht op alle goederen die zich nog in haar bezit vinden in het kader van eender welk contract. De koper verleent dit retentierecht tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke de koper nog aan de verkoper verschuldigd is, zelfs al hebben deze verschuldigde bedragen een andere oorzaak.
 13. Onze garantie draagt niet verder dan die van onze leveranciers binnen de gestelde termijn.
 14. Bestelartikelen kunnen niet geretourneerd worden.
 15. Productfoto’s en afbeeldingen zijn onder voorbehoud en niet bindend. Het werkelijke product kan afwijken van de foto’s.
 16. Overdracht schuldvordering. De koper verbindt er zich toe tot zekerheid van zijn contractuele schuld ten opzichte van de verkoper, in hoofdsom, intresten en kosten, ai zijn tegenwoordige en toekomstige schuldvorderingen, zowel contractuele, extra-contractuele als uit hoofde van oneigenlijke contracten over te dragen aan de verkoper. Zo de gewaarborgde verbintenissen worden nagekomen, wordt de schuldvordering geacht aan de koper in eigendom te zijn teruggegeven. De koper verbindt er zich toe zijn schuldenaars van huidige overdracht/sessie schriftelijk in kennis te stellen en in geval van wanbetaling, faillissement, WCO of beslag, de verkoper onmiddellijk schriftelijk opgave te doen van de schuldenaars met vermelding van oorzaak en omvang van de schuldvordering.
 17. Terugname van goederen: zie onze voorwaarden retourneren
 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtsmacht. Op onderhavige overeenkomst/rechtsverhoudingen is steeds en alleen het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de afdeling Hasselt bevoegd, Deze bepaling is eveneens van toepassing voor contracten/overeenkomsten met rechtsonderdanen van de E.E.G. In overeenstemming met het E.E.G. —verdrag van 27 september 1968.

Heb je bijkomende vragen over onze diensten?

Kom dan gerust langs in onze winkel of contacteer ons via