Algemene

Verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1 – Geldigheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal deel uit van alle offertes en overeenkomsten van verkoop en/of levering van TOOLS & FIXINGS (KBO-nr. 0633.708.423), hierna “T & F”, met derden, hierna “de klant”. Zoals uitdrukkelijk vermeld op de offerte/opdracht/overeenkomst gaat de klant, door de aanvaarding hiervan, akkoord met de toepassing van deze algemene voorwaarden die substantieel zijn voor de uitvoering van de werken. Afwijken van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.

ARTIKEL 2 – Aanbieding / Offerte

2-1 Tenzij tegenstrijdige bepaling is een offerte slechts geldig voor een periode van 8 kalenderdagen. Indien de klant de offerte aanvaardt dient hij dit op schriftelijke wijze te bevestigen aan T & F binnen de voormelde termijn. T & F is slechts gebonden door een aanvaarde offerte na schriftelijke orderbevestiging. De klant is gerechtigd om af te zien van de bestelling indien hij binnen een termijn van twee weken na de integrale aanvaarding van de offerte geen schriftelijke orderbevestiging heeft ontvangen.

ARTIKEL 3 – Facturatie en betaling

3-1 Alle facturen of deelfacturen zijn uiterlijk betaalbaar bij levering/ophaling op de zetel van T & F, dan wel uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum in geval van een professionele klant (geen “consument in de zin van artikel I 1, 2° WER”: hierna afgekort: “Consument”), tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

Hierbij zal T&F gerechtigd zijn alle klantenorders voor afhaling in de winkel automatisch te facturen  na het verstrijken van de termijn van 1 maand nadat de goederen in de winkel aanwezig zijn en de klant hiervan op de hoogte werd gebracht.

3-2 In geval van gedeeltelijke levering of verkoop, heeft T&F het recht een factuur op te stellen voor het verkochte of geleverde gedeelte.

3-3 T & F kan één of meerdere voorschotten vragen in functie van de specificiteit van de te leveren materialen. In voorkomend geval wordt het bedrag of het percentage van het voorschot uitdrukkelijk op de offerte/bestelbon vermeld, evenals het tijdstip waarop het voorschot dient te worden betaald.

3-4 Indien de klant niet wordt beschouwd als een Consument en de factuur op de vervaldag niet of niet volledig is voldaan, is van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling een verwijlsinterest verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling nodig weze, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van 125,00€ ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere invorderingskosten, rechtsplegingsvergoeding of het recht om hogere schade te bewijzen. Betalingen na vervaldag gedaan worden eerst aangerekend op de verschuldigde forfaitaire schadevergoedingen, vervolgens op de vervallen intresten en pas nadien op de hoofdsommen.

3-6 Bij niet-tijdige betaling van een factuur zonder betwisting door de klant wordt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar en behoudt T & F zich het recht voor haar verdere leveringen te staken en de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden wegens toerekenbare contractuele wanprestatie ten laste van de klant zonder dat dit in hoofde van de klant aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding of contractbreuk. De ontbinding situeert zich op de datum vermeld op het afgiftebewijs van de aangetekende zending.

3-7 In geval van betwisting door de klant, kan de betalingsverplichting slechts worden opgeschort vanaf het moment dat T & F ervan op de hoogte is gebracht tot dat de betwisting is opgelost en in ieder geval, gedurende maximaal 12 maanden.

3-8 Op straffe van verval moet de klant elke klacht over een factuur schriftelijk indienen bij T & F uiterlijk 10 kalenderdagen na factuurdatum, bij ontstentenis waaraan de factuur geacht wordt integraal te zijn aanvaard. 

ARTIKEL 4 – Prijzen

4-1 De prijs is deze zoals op de bevestigde offerte/bestelbon vermeld en de prijzen zijn steeds exclusief BTW, verzend- of verpakkingskosten, tenzij anders vermeld. Levering van orders boven € 100,00 geschiedt franco. Daaronder betaalt de klant een aandeel in de kosten.

Ook alle taksen, retributies of rechten zijn altijd ten laste van de klant, ook een eventuele verhoging ervan tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

4-2 De prijzen in de offertes gelden slechts voor de goederen, diensten en prestaties die expliciet in de offerte zijn vermeld.  De offertes gelden bovendien enkel voor zover de verstrekte gegevens volledig en correct zijn. Al de goederen, diensten en prestaties die  bijkomend dienen te worden geleverd of die noodzakelijk zouden zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, doch niet expliciet vermeld in de offerte, zullen deel uitmaken van bijkomende facturatie ten laste van de klant.

ARTIKEL 5 – Levering en risico overdracht

5-1 De op de orderbevestiging en/of offerte vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend voor T&F, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen. Deze geven geen recht tot ontbinding van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding.

5-2 De wijze van verzending en de verzendkosten zijn behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst steeds ten laste van de klant. Zie ook art. 4-1.

5-3 Al de risico’s, voorzienbaar en onvoorzienbaar, vallen ten laste van de klant en dit vanaf het ogenblik van het tot stand komen van de koopovereenkomst.  Zelfs in het afwijkende geval waarbij de goederen franco worden verzonden berust het risico bij de klant en dit eveneens vanaf het tot stand komen van de koopovereenkomst.

ARTIKEL 6 – Inontvangstname en klachten

6-1 De klant is er toe gehouden om onmiddellijk bij de ophaling/levering de goederen te controleren op kwaliteit en kwantiteit.

6-2 Voorbehoud aangaande eventuele tekorten, zichtbare gebreken of beschadigingen kan enkel schriftelijk worden gemaakt op de leveringsbon op het ogenblik van de ophaling/levering. De inontvangstname, zelfs impliciet, geldt als algehele aanvaarding van de goederen.

6-3 Gebreken of beschadigingen die pas na de ophaling/levering zichtbaar zouden worden dienen binnen een termijn van 5 kalenderdagen schriftelijk aan T & F te worden gemeld.

6-4 Klachten of voorbehouden schorsen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, de betaalverplichting niet op, noch geheel, noch gedeeltelijk, noch geven ze recht op bijkomende betaaltermijnen.

6-5 In het geval een voorbehoud of klacht gegrond is, behoudt T & F zich het recht voor ofwel a) een door de klant overeengekomen prijsreductie toe te staan ofwel b) de geleverde goederen terug te nemen tegen de verkochte prijs ofwel c) de geleverde goederen terug te nemen en nieuwe goederen te herleveren. Een gegronde klacht of voorbehoud geeft geen bijkomend recht op enige (schade)vergoeding.

ARTIKEL 7 – Eigendomsvoorbehoud

7-1 De goederen die geleverd werden in het kader van de overeenkomst blijven, zelfs na hun incorporatie, de eigendom van T & F en de klant is er slechts de houder van totdat de prijs in hoofdsom, alsook alle toebehoren zoals kosten en intresten en schadebedingen volledig zijn betaald. Tot dan is het de klant dus verboden de geleverde goeden te vervreemden, te verpanden, te incorporeren (verwerken), te vermengen met andere goederen of enig ander zakelijk recht te vestigen op de geleverde goederen. T & F is vanaf de levering te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die geleverde goederen te vergewissen. T & F mag, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de klant wegens het niet naleven van zijn betalingsverplichting, de materialen, goederen of installaties weer losmaken en terugnemen zonder toestemming van de klant. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de T & F heeft betaald. In elk geval moeten de voormelde rechten te goeder trouw worden uitgeoefend.

7-2 De klant dient ervoor te zorgen dat de geleverde goederen onder het eigendomsvoorbehoud op de werf op een veilige manier kunnen worden gestockeerd.

ARTIKEL 8 – Vroegtijdige beëindiging overeenkomst

8-1 Elke annulering van de koopovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren.

8-2 Indien de klant geheel of gedeeltelijk afziet van de levering van de bestelde goederen, dan is de klant 25 % annuleringskosten verschuldigd op basis van het totale bestelbedrag met een minimum van 500,00 EUR, onverminderd het recht van T & F om haar werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

8-3 De voortijdige ontbinding (artikel 5.90 al. 2 B.W.) is uitsluitend van toepassing in het geval de ene partij signalen ontvangt omtrent de insolvabiliteit van de andere partij, zoals daar zijn doch niet exhaustief: aanvraag CSR, dagvaarding in faillissement, gerechtelijke reorganisatie, procedure van beslag, incasso jegens de partij, etc..

T & F heeft in dit geval recht op betaling van de waarde van de reeds geleverde goederen. De klant heeft in dit geval recht op terugbetaling van reeds betaalde voorschotten dewelke de waarde van de reeds geleverde goederen zou overstijgen.

ARTIKEL 9 – Overmacht

9-1 Er is sprake van overmacht in geval van ontoerekenbare onmogelijkheid voor één van de partijen om haar verbintenis na te komen. Hierbij kan rekening worden gehouden met het onvoorzienbaar en het onvermijdbaar karakter van het beletsel tot nakoming.

9-2 Als overmacht kunnen o.a. volgende situaties in aanmerking worden genomen: elke situatie die aan de controle van één van de partijen ontsnapt, zoals brand, arbeidsconflicten (staking), pandemie, oorlog, opeising, embargo, algemene transporttekorten, energierestricties of energietekorten, onbeschikbaarheden van materialen en materieel, voor zover deze te wijten zijn aan een geval van overmacht zoals hierboven omschreven.

9-3 In geval van tijdelijke overmacht is de nakoming van de verbintenis opgeschort voor de duur van de tijdelijke onmogelijkheid, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Indien de opschorting onredelijk lang duurt ten aanzien van de oorspronkelijke vooropgestelde uitvoeringstermijn, dan beschikt elke partij over de mogelijkheid om het contract te ontbinden, na een voorafgaande ingebrekestelling die, 10 werkdagen na de verzending ervan, zonder reactie is gebleven.

9-4 Bij blijvende overmacht zijn de partijen tegenover mekaar volledig bevrijd van hun verbintenissen en zal het contract ontbonden worden. De klant is gehouden om in redelijke verhouding tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen die inmiddels zijn geleverd.

9-5 Zodra een partij kennis heeft of behoort te hebben van een geval van overmacht, dient zij dit aan de andere partij schriftelijk te melden binnen de 10 werkdagen.

ARTIKEL 10 – Privacy

De persoonsgegevens van de klant worden door T & F verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De klant kan haar gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan T & F. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kan de klant altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

ARTIKEL 11 – Geschillen

11-1 Het Belgische recht is van toepassing op alle overeenkomsten dewelke met T & F worden afgesloten, als tevens de  interpretatie van de overeenkomsten.

11-2 Voor alle betwistingen en/of mogelijke geschillen voortvloeiende of van toepassing op deze overeenkomst, zijn enkel de Rechtbanken van Hasselt bevoegd.

11-3 Is de klant een Consument, dan zal die dagvaarden voor de rechtbanken van het rechtsarrondissement Limburg en gedagvaard worden voor de rechtbanken van zijn woonplaats.

Heb je bijkomende vragen over onze diensten?

Kom dan gerust langs in onze winkel of contacteer ons via